Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Vážení zákazníci,

v rámci spolupráce medzi Vami a  našou spoločnosťou ste nám odovzdali osobné údaje o Vás, Vašich konateľoch, či zamestnancoch, v rozsahu:

  • identifikačné údaje: meno, priezvisko, titul, označenie zamestnávateľa
  • kontaktné údaje: adresa zamestnávateľa, telefónne číslo, e-mailová adresa

Naši pracovníci, poverení získaním a spracovaním týchto údajov, Vám iste poskytli nevyhnutné informácie v zmysle článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, napriek tomu si chceme splniť svoju informačnú povinnosť súvisiacu so spracovaním Vašich osobných údajov  i touto formou:

I. Prevádzkovateľ:

ROAS, s.r.o., IČO: 51 181 517, so sídlom Dolný Kalník 78, 038 02 Dražkovce, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 68796/L

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

II. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na p. Róberta Oreška, a to písomnou formou

na adrese: Dolný Kalník 78, 038 02 Dražkovce  

e-mail: roasupratovanie@gmail.com

III. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

  • Zmluva o poskytnutí služby, zmluva na výkon upratovacích prác, kosenie záhrad, úpravy exteriérov a interiérov a pod.

IV. Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm b/ GDPR

V. Príjemcovia osobných údajov: prevádzkovateľ, OČTK, súd, orgány verejnej moci

VI. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

VII. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:

  • 5 rokov odo dňa realizovania predmetu zmluvy (odovzdanie tovaru, zhotovenie diela, poskytnutia služby)

VIII. Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III je potrebné na prípravu a uzatvorenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné dohodnúť sa na obsahu zmluvy a následne ani uzatvoriť príslušnú zmluvu.

IX. Na spracúvanie osobných údajov v týchto prípadoch nie je potrebný súhlas dotknutej osoby

X. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

XI. Vystavenie prvej kópie podľa ods. X je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

XII. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

XIII. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  2. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
  3. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  4. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

XIV. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné

a/ na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b/ na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c/ na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
d/ na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

XV. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

XVI. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

a/ napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b/ spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
c/ prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d/ dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

XVII. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

XVIII. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

XIX. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

a/ právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
b/ spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
c/ spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

XX. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu XIX písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

XXI. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

XXII. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

V Martine, dňa 25.5.2018

ROAS, s.r.o.
zast. Róbertom Oreškom
konateľom